Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie Sklepu nie są realizowane przez U.I. DRAGON s.c. lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja Klienta lub Użytkownika w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona U.I. DRAGON s.c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@e-bej.pl i powinna określać co najmniej:
  * dane Klienta lub Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta lub Użytkownika;
  * zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  * okoliczności uzasadniające reklamację;
  * żądany przez Klienta lub Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (przesłanie Produktu zgodnego z treścią Umowy Sprzedaży, obniżenie ceny, zwrot ceny).

 3. U.I. DRAGON s.c. udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika w chwili składania Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, U.I. DRAGON s.c. zwraca się do Klienta lub Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.