Regulamin sklepu internetowego www.e-bej.pl

Informacje ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.e-bej.pl jest firma Usługi Informatyczne DRAGON spółka cywilna Anna Margos, Marek Margos, z adresem siedziby  ul. Prószkowska 4, 46-070 Ochodze; numer NIP:7542845542  numer REGON: 160057438 

 2. Dane teleadresowe  U.I. DRAGON s.c.: biuro@e-bej.pl tel 606 98 27 24, adres dla korespondencji tradycyjnej:  ul. Prószkowska 4, 46-070 Ochodze.

 3. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.e-bej.pl, zasady sprzedaży produktów przez  U.I. DRAGON s.c., a także prawa i obowiązki klientów i użytkowników oraz prawa i obowiązki  U.I. DRAGON s.c. jako podmiotu prowadzącego sklep internetowy www.e-bej.pl.

 4.  U.I. DRAGON s.c. posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie sklepu internetowego.

 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się przez klienta z treścią regulaminu.

Definicje umowne

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonania Umów i Umów Sprzedaży , który stanowi ich integralną część;

 2.  U.I. DRAGON s.c. – Usługi Informatyczne DRAGON spółka cywilna Anna Margos, Marek Margos, z adresem siedziby  ul. Prószkowska 4, 46-070 Ochodze; numer NIP:7542845542  numer REGON: 160057438   

 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy lub Umowy Sprzedaży, ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie internetowym www.e-bej.pl zawarła z U.I. DRAGON s.c. Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto;

 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy lub Umowy Sprzedaży, ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która składa jednorazowo Ofertę, bez przejścia procedury Rejestracji i dla której U.I. DRAGON s.c. nie tworzy Konta przypisanego do jej adresu e-mail;

 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z U.I. DRAGON s.c. z chwilą potwierdzenia Rejestracji;

 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie internetowym Produktów zawierana pomiędzy U.I. DRAGON s.c. a Klientem lub Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;

 7. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez U.I. DRAGON s.c. w którym gromadzone są dane osobowe Użytkownika, umożliwiające szybszą identyfikację Użytkownika w Sklepie internetowym;

 8. Produkt – wszelkie  artykuły dla zwierząt, będące przedmiotem Umów Sprzedaży i prezentowane w Sklepie internetowym www.e-bej.pl;

 9. Sklep internetowy – prowadzony przez U.I. DRAGON s.c. internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między U.I. DRAGON s.c. a Klientami lub Użytkownikami, których przedmiotem są Produkty;

 10. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu internetowego na podstawie loginu i hasła podanego przez Użytkownika;

 11. Oferta – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży składana U.I. DRAGON s.c. przez Klienta lub Użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez U.I. DRAGON s.c. obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów. U.I. DRAGON s.c. prowadzi Konta Użytkowników i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Użytkowników i Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.

 2. Użytkownik i Klient w celu korzystania ze Sklepu internetowego musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się U.I. DRAGON s.c.. Urządzenie musi pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).

 3. Użytkownik, korzystający z usług świadczonych przez U.I. DRAGON s.c. jest objęty zakazem dostarczania U.I. DRAGON s.c. treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie ze Sklepu internetowego

 1. Produkty prezentowane przez U.I. DRAGON s.c. na stronie internetowej www.e-bej.pl są przeznaczone do sprzedaży wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Użytkownicy, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie internetowym, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.

 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.

 4. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz hasło składające się z co najmniej 5 znaków.

 5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
  * zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  * dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego,
  * dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.

 6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4. powyżej, Użytkownik otrzymuje wiadomość z informacją o utworzeniu Konta Użytkownika w Sklepie internetowym na wskazany adres e-mail. Z chwilą utworzenia Konta przez Użytkownika dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem a U.I. DRAGON s.c. na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez U.I. DRAGON s.c. i prowadzenie Konta Użytkownika.

 7. U.I. DRAGON s.c. tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).

 8. Po zakończeniu Rejestracji, o której mowa w punkcie 6. powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych zgodnych z prawdą, które zostaną przypisane do prowadzonego przez U.I. DRAGON s.c. Konta Użytkownika, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu, na który należy wysyłać Produkty i korespondencję.

 9. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je po uzyskaniu dostępu do swojego Konta (po zalogowaniu).

 10. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z U.I. DRAGON s.c. dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja” na adres: sklep@e-bej.pl Po upływie okresu wypowiedzenia U.I. DRAGON s.c. usunie Konto Użytkownika. Żądanie przez Użytkownika usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie 8. powyżej, jest równoznaczne z  rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

 11. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa zawarta przez Użytkownika z U.I. DRAGON s.c. na prowadzenie Konta dla Użytkownika może zostać rozwiązana przez U.I. DRAGON s.c. z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym może dokonać zarówno Użytkownik, jak i Klient. Prezentacja Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży i w każdym czasie może ulec zmianie.

 2. Umowy Sprzedaży zawierane są drogą elektroniczną na stronie internetowej U.I. DRAGON s.c. w poniższy sposób:
  2.1. Klient lub Użytkownik dokonuje wyboru konkretnego Produktu i składa Ofertę poprzez dodanie Produktu do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka Klient lub Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, wybierając jedną z dostępnych opcji;

  2.2. Klient lub Użytkownik wybiera formę płatności poprzez wskazanie jednej z opcji dostępnych w Koszyku. Również w Koszyku U.I. DRAGON s.c. informuje Klienta o koszcie dostawy, wybranej formie płatności oraz o łącznej cenie zakupu;

  2.3. Klient uzupełnia swoje dane osobowe, Użytkownik może od razu przejść do potwierdzenia wybranych Produktów i zapoznania się z warunkami zamówienia;

  2.4. Po zrealizowaniu powyższych kroków Klient lub Użytkownik potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „zamów”. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez U.I. DRAGON s.c. wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika lub Klienta podany odpowiednio w procedurze Rejestracji lub przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez U.I. DRAGON s.c. Oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży wybranego Produktu. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i tym samym nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 3. Ceny Produktów podane na stronie internetowej zawierają koszt opakowania i są cenami brutto. Produkty objęte ceną promocyjną można nabyć w promocyjnej cenie do momentu wyczerpania się ich zapasów.

 4. U.I. DRAGON s.c. dopuszcza następujące formy płatności przy sprzedaży:

  4.1. Przelew tradycyjny krajowy
  Jeśli zdecydują się Państwo na przelew tradycyjny krajowy, prosimy dokonać wpłaty na poniższe dane:
  U.I. DRAGON s.c.
  Numer konta:  PL 71 1050 1504 1000 0092 8939 8183
  Nazwa banku: ING

  Prosimy o wpisanie w tytule przelewu tylko numeru  zamówienia - pozwoli to na szybkie zidentyfikowanie płatności w naszym systemie. Po zaksięgowaniu Państwa wpłaty, zamówienie będzie natychmiast przekazane do realizacji o czym zostaną Państwo poinformowani osobną wiadomością e-mal. Księgowanie pieniędzy może potrwać kilka dni roboczych. Prosimy pamiętać również o dokonaniu oddzielnych przelewów za każde zamówienie.
  W celu szybszej realizacji zamówienia mogą Państwo przesłać nam potwierdzenie wpłaty na adres e-mail: biuro@e-bej.pl,

 5. U.I. DRAGON s.c. domyślnie dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeżeli Klient lub Użytkownik życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte produkty, należy poinformować o tym U.I. DRAGON s.c. w uwagach do zamówienia na etapie składania Oferty.

 6. Z zastrzeżeniem pkt. 7, termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy U.I. DRAGON s.c. termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zapłaty ceny, czyli jej wpływu na rachunek bankowy U.I. DRAGON s.c.. W przypadku przesłania potwierdzenia dokonania wpłaty na adres e-mail:  sklep@e-bej.pl termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty ceny sprzedaży na rachunek bankowy U.I. DRAGON s.c..

 7. Produkty stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. U.I. DRAGON s.c. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie Produktu spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem adresu przez Klienta lub Użytkownika.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez U.I. DRAGON s.c. lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja Klienta lub Użytkownika w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona U.I. DRAGON s.c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@e-bej.pl i powinna określać co najmniej:
  * dane Klienta lub Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta lub Użytkownika;
  * zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  * okoliczności uzasadniające reklamację;
  * żądany przez Klienta lub Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (przesłanie Produktu zgodnego z treścią Umowy Sprzedaży, obniżenie ceny, zwrot ceny).

 3. U.I. DRAGON s.c. udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika w chwili składania Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, U.I. DRAGON s.c. zwraca się do Klienta lub Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.


Zwroty

 1. Zasady zwrotów są opisane tutaj

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest U.I. DRAGON s.c. Anna margos, Marek Margos  prowadzący Sklep internetowy, z siedzibą w  46-070 Ochodze, ul. Prószkowska 4

 2. U.I. DRAGON s.c. przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie powyżej, w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

 3. Klientowi i Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

Postanowienia końcowe

 1. U.I. DRAGON s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, bez konieczności ich uzasadniania.

 2. O zmianie Regulaminu U.I. DRAGON s.c. poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz poprzez przesłanie jej na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia otrzymania Regulaminu przez Użytkowników. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu na podstawie punktu 2., Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Postanowienia punktu 10 w sekcji Korzystanie ze sklepu internetowego stosuje się odpowiednio.

 4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.